Management

Mrs. Shweta Sanjay Sheth

Mr. Sanjay Dhanji Sheth (D. Pharm)

Miss. Sama Sanjay Sheth (MCA)

Miss. Siddhi Sanjay Sheth (CA)

Mr. Sahil Sanjay Sheth (PHD)

Mrs. Padmini Anil Dharap

Dr. Anil T. Dharap (MBBS)

Dr. Vaibhav Anil Dharap (DNB)

Dr. Vikram Anil Dharap (MBBS)